Existing translations to Esperanto

Translation Original Esperanto Interlinear? Translator
All your demands
All your demands will be met.
Ĉiu viaj postuloj estas farotaj.
No Anonymous
All your demands
All your demands will be met.
Ĉiuj viaj postuloj estas farotaj.
No Anonymous
Berlitzism
Is it a pencil? No, it is a window.
Ĉu ĝi estas krajono? Ne, ĝi estas fenestro.
No Anonymous
Bottle-washing
Don't wash the bottle in the dishwasher
Ne lavu la botelon en la telerlavilon.
No Anonymous
Bottle-washing
Don't wash the bottle in the dishwasher
Ne lavu la botelon telerlavile.
No Anonymous
Cogito ergo sum
I think, therefore I am
Mi pensas, do mi estas.
No Anonymous
Colorless green dreams
Colorless green dreams sleep furiously.
Senkoloraj verdaj sonĝoj furioze dormas.
Yes Anonymous
Colorless green ideas
Colorless green ideas sleep furiously.
Senkoloraj verdaj ideoj furioze dormas.
No Anonymous
Farewell
bye $
Ĝis revido
Yes Anonymous
Fiat Lingua!
fiat lingua!
Estu lingvo!
No Anonymous
Fight linguistic extinction!
Fight linguistic extinction. Invent a language!
Batalu kontraŭ lingva formortado. Inventu lingvon!
Yes Anonymous
From the Egyptian Book of the Dead
I am yesterday, today and tomorrow, and I have the power to be born a second time. I am the divine hidden soul who created the Gods and gives sepulchral meals to the denizens of the deep, the place of the dead, and heaven... Hail, lord of the shrine that stands in the centre of the earth. He is I and I am he!
Mi estas la hieraŭo, la hodiaŭo kaj la morgaŭo, kaj mi havas la povon naskiĝi duafoje. Mi estas la dia, kaŝita animo, kiu kreis la Diojn kaj donas ĉerkajn manĝojn al la loĝantoj de la infero, la loko de la mortintoj, kaj la ĉielo... Saluton, lordo de la relikvejo staranta en la centro de la tero. Li estas mi kaj mi estas li!
No Anonymous
Grandfather and the Dragon
When my great-great-grandfather was a young man, he travelled out into the world. First he went west; there was only sand there. Then he went north; there was only snow there. Then he went east; there the mountains were too high and great-great-grandfather couldn't climb them. At last he decided to travel south, on foot, on horseback, by cart and by boat. In the south he saw the largest city in all the world.
Kiam mia prapraavo estis juna viro, li ekvojaĝis en la mondon. Unue li iris okcidenten; tie estis nur sablo. Poste li iris norden; tie estis nur neĝo. Poste li iris orienten; tie la montoj estis tro altaj kaj Prapravo ne povis grimpi ilin. Finfine li decidis vojaĝi suden, piede, ĉevale, ĉare kaj boate. En la sudo li vidis la plej grandan urbon en la tuta mondo.
No Anonymous
Greeting
hello $
Saluton
No Anonymous
Greeting
hello $
Saluton
No Anonymous
Happy birthday
Happy birthday!
Feliĉan naskiĝtagon!
No Anonymous
I can eat glass
I can eat glass, it does not hurt me.
Mi povas manĝi vitron, ĝi ne damaĝas min.
No Anonymous
I can eat glass
I can eat glass, it does not hurt me.
Mi povas manĝi vitron, tio ne doloras min.
No Anonymous
On knowing and not knowing
He who knows not and knows not he knows not He is a fool. Shun him. He who knows not and knows he knows not He is a student. Teach him. He who knows and knows not he knows He is asleep. Wake him. He who knows and knows he knows He is wise. Follow him.
Kiu ne scias kaj ne scias ke li ne scias, tiu estas stultulo. Evitu lin. Kiu ne scias kaj scias ke li ne scias, tiu estas studento. Instruu lin. Kiu scias kaj ne scias ke li scias, tiu estas dormanto. Veku lin. Kiu scias kaj scias ke li scias, tiu estas saĝulo. Sekvu lin.
No Anonymous
On Tradition
Tradition is the old corrupting the young to please the dead.
Tradicio estas la maljunuloj koruptantaj la junulojn por plaĉi al la mortintoj.
No Anonymous
Pity
Let him be pitied, who thinks there is only one way to make a language.
Lasu lin esti kompatita, kiu opinias, ke estas nur unu metodo, kiel fari lingvon.
No Anonymous
Proletariat of the world
Proletariat of the world, unite!
Proletaro de la mondo, unuiĝu!
Yes Anonymous
The Rain Song
The Rain Song It is raining in the night in the desert It is raining My soul is peaceful. The raindrops are falling in the daytime on the leaves The raindrops are falling My heart lifts. The time of rain has come For a time in the mountains The time of rain has come My soul rejoices.
La Kanto de Pluvo Pluvas en la nokto en la dezerto Pluvas mia animo estas trankvila. La pluveroj defalas en la tago sur la foliojn La pluveroj defalas mia koro leviĝas. La tempo de pluvo venis mallonge en la montoj La tempo de pluvo venis Mia animo ĝojas.
No Anonymous
Wanting to give money
Why did you want to give the man money in the city yesterday?
Kial vi volis doni monon al la viro en la urbo hieraŭ?
No Anonymous
We are humans
We are humans and we are from Earth.
Ni estas homoj kaj ni venas de Tero.
No Anonymous
Yellow Brick Road
Excuse me, where's the Yellow Brick Road?
Mi pardonpetas. Kie estas la vojo el flavaj brikoj?
No Anonymous
You keep using that word...
You keep using that word. I do not think it means what you think it means.
Vi uzadas tiun vorton. Mi ne pensas, ke ĝi signifas, kion vi pensas, ke ĝi signifas.
No Anonymous
CIV IV: Order 0
As you wish.
Kiel vi volas.
Yes Anonymous
CIV IV: Order 1
Move out!
Elmoviĝu!
No Anonymous
CIV IV: Order 2
Certainly.
Jes ja.
Yes Anonymous
CIV IV: Order 3
We're on it.
Ni nun faras tion.
No Anonymous
CIV IV: Order 4
No problem.
Senprobleme.
Yes Anonymous
CIV IV: Order 6
Very well.
Bonege.
No Anonymous
CIV IV: Order 6
Very well.
Nu, bone.
Yes Anonymous
CIV IV: Order 7
On our way.
Ni nun iras tien.
Yes Anonymous
CIV IV: Order 8
Let's get moving.
Ni ekmoviĝu.
Yes Anonymous
CIV IV: Order 9
You can count on us.
Vi povas kalkuli je ni.
Yes Anonymous
CIV IV: Select 1
At your service.
Je via servo.
Yes Anonymous
CIV IV: Select 2
Tell me what to do.
Diru al mi, kion fari.
Yes Anonymous
CIV IV: Select 3
Awaiting your orders.
Atendante viajn ordonojn.
Yes Anonymous
CIV IV: Select 4
Ready for action.
Agoprete.
Yes Anonymous
CIV IV: Select 5
What's the plan?
Kio estas la plano?
Yes Anonymous
CIV IV: Select 6
Yes?
Jes?
No Anonymous
CIV IV: Select 7
Your orders?
Kion vi ordonas?
No Anonymous
CIV IV: Select 8
What do you need?
Kion vi bezonas?
No Anonymous
CIV IV: Select 9
All present and accounted for.
Ĉiuj ĉeestaj kaj kalkulitaj.
Yes Anonymous
Travelphrases 1
Where is my room?
Kie estas mia ĉambro?
No Anonymous
Travelphrases 2
Where is the beach?
Kie estas la plaĝo?
No Anonymous
Travelphrases 3
Where is the bar?
Kie estas la trinkejo?
No Anonymous
Travelphrases 4
Don't touch me there!
Ne tuŝu min tie!
No Anonymous
#10: Olympic Relay
Beware of the baby! O dear, what's happened? Yesterday, a pretty young girl came to our home to watch over the baby. She did what she could to entertain the child: she played with it, sung songs for it, etc. But nevertheless, the baby attacked her, tore her into pieces, devoured her, and it threw the rest out the window. What to do, what to do? I really don't know. And so, for the time being, we keep the affair silent, in order to prevent the police from starting to ask annoying questions.
Gardu vin kontraŭ la bebo! Ho ve, kio okazis? Hieraŭ, beleta juna knabino venis al nia hejmo por prizorgi la bebon. Ŝi faris kion ŝi povis por amuzi la infanon: ŝi ludis kun ĝi, kantis kantojn por ĝi, ktp. Sed tamen, la bebo atakis ŝin, disŝiris ŝin al pecoj, manĝegis ŝin, kaj ĝi ĵetis la ceteron el la fenestro. Kion fari, kion fari? Mi vere ne scias. Kaj tial, por nun, ni silentas pri la afero, por antaŭmalhelpi la ekdemandon de ĝenaj demandoj fare de la polico.
No Anonymous
#16: the Ithkuil Relay
Those who try to limit basic standards of moral conduct to religious observances and theologies are fighting a losing battle. The human spirit is too needy and too vigorous to be kept in shackles.
Kiuj klopodas limigi la bazajn normojn de morala konduto al religiaj observoj kaj teologioj vante batalas. La homa spirito estas tro senhava kaj tro forta por resti katenita.
No Anonymous
LCC2 live relay
"The Talking Rock" Yesterday I was walking along the beach when I tripped over a rock that could talk. I picked up the talking rock and said, "Hey! Are you a talking rock?" The talking rock said, "Yes, I am a talking rock." I asked the talking rock, "Why didn't you tell me to avoid you?" The talking rock replied, "Because I'm a mean talking rock." The talking rock's words made me angry, so I threw it into the ocean. I never saw the talking rock again.
"La Parolpova Roko" Hieraŭ mi promenadis laŭ la plaĝo kiam mi stumblis pro roko, kiu povis paroli. Mi prenis la rokon kaj diris, "Hej! Ĉu vi estas parolpova roko?" La parolpova roko diris, "Jes, mi estas parolpova roko." Mi demandis al la parolpova roko, "Kial vi ne avertis min eviti vin?" La parolpova roko respondis, "Ĉar mi estas malafabla parolpova roko." La vortoj de la parolpova roko kolerigis min, do mi ĵetis ĝin en la oceanon. Mi neniam denove vidis la parolpovan rokon.
No Anonymous
Yesterday's boys
The boys whom I saw yesterday were Karl and Jake
La knaboj, kiujn mi vidis hieraŭ, estis Karlo kaj Jaĉjo.
No Anonymous
Happy New Year!
Happy New Year!
Feliĉan novan jaron!
No Anonymous
Merry Christmas!
Merry Christmas!
Bonan Kristnaskon!
No Anonymous
Being specific: nouns
my friends my best friends one of my best friends 3 of my best friends some of my best friends most of my best friends all of my best friends a funny man a very funny man the funniest man of all 3 shirts 3 clean shirts the cleanest 3 shirts the newest 2 of the clean shirts the newest 2 of the 3 clean shirts the first question the first 3 questions the third question the last of the questions
miaj amikoj miaj plej bonaj amikoj unu el miaj plej bonaj amikoj 3 el miaj plej bonaj amikoj iuj el miaj plej bonaj amikoj la plimulto el miaj plej bonaj amikoj ĉiuj el miaj plej bonaj amikoj komika viro tre komika viro la plej komika viro el ĉiuj 3 ĉemizoj 3 puraj ĉemizoj la 3 plej puraj ĉemizoj la 2 plej novaj el la puraj ĉemizoj la 2 plej novaj el la 3 puraj ĉemizoj la unua demando la unuaj 3 demandoj la tria demando la lasta demando
No Anonymous
1HGT: #1
The apple is red.
La pomo estas ruĝa.
No Anonymous
1HGT: #2
It is John’s apple.
Ĝi estas la pomo de John.
No Anonymous
1HGT: #3
I give John the apple.
Mi donas al John la pomon.
No Anonymous
1HGT: #4
We give him the apple.
Ni donas al li la pomon.
No Anonymous
1HGT: #5
He gives it to John.
Li donas ĝin al John.
No Anonymous
1HGT: #6
She gives it to him.
Ŝi donas ĝin al li.
No Anonymous
1HGT: future
She will give it to him.
Ŝi donos ĝin al li.
No Anonymous
1HGT: must
I must give it to him.
Mi devas doni ĝin al li.
Yes Anonymous
1HGT: neative #1
The apple is not red.
La pomo ne estas ruĝa.
Yes Anonymous
1HGT: negative #3
I don't give John the apple.
Mi ne donas al Johano la pomon.
Yes Anonymous
1HGT: past
He has given it to John.
Li donis ĝin al Johano.
Yes Anonymous
1HGT: want
I want to give it to her.
Mi volas doni ĝin al ŝi.
Yes Anonymous
My hovercraft is full of eels
My hovercraft is full of eels.
Mia aeroglita boato estas plena de angiloj.
Yes Anonymous
Smile
A voice said to me: "Smile and be happy! Things could be worse!" So I smiled And was happy. And things got worse.
Voĉo diris al mi: "Ridetu kaj feliĉu! La vivo povus esti pli malbona!" Do mi ridetis. Kaj feliĉis. Kaj la vivo plimalboniĝis.
No Anonymous
The rooster and the pearl
A young rooster was looking for food in the manure when he found a pearl. "What a fine thing you are," he exclaimed, "and in what an unfortunate situation! If a person longing to possess something of such value had found you, you would have been restored to your original splendour. Yet it is I who have found you, when I would have much preferred to find some food instead. So this isn't going to do you any good, and it doesn't do me any good either!"
Juna virkoko serĉis manĝon en la sterko kiam li trovis perlon. "Kia belaĵo vi estas," li ekkriis, "kaj en kia bedaŭrinda situacio! Se homo, kiu sopiras trovi ion tiom valoran, trovus vin, vi estus restaŭrita al via originala pompo. Sed estis mi, kiu trovis vin, kiam mi preferus trovi manĝaĵon anstataŭe. Do tio ne utilos por vi, kaj ĝi nek utilas por mi!"
No Anonymous
The snake and the farmer
In the house of a certain farmer there lived a snake who regularly came to the table and was fed on scraps of food. Not long afterwards the farmer grew rich, but then he became angry at the snake and tried to attack him with an axe. The farmer then lost his wealth and he realized that he had prospered because of the good luck he had gained from the snake before having wounded him. The farmer then begged the snake to forgive him for his evil deed, and the snake replied, "You are sorry for what you have done, but you must not expect me to be your faithful friend until this scar heals. It is not possible for me to be truly reconciled to you until all thought of that treacherous axe has left my mind."
En la domo de iu farmisto loĝis serpento, kiu regule venis al la tablo kaj estis manĝigita per eroj de manĝaĵoj. Nelonge poste la farmisto riĉiĝis, sed poste ekkoleris kontraŭ la serpento kaj klopodis ataki lin per hakilo. La farmisto poste perdis sian riĉecon kaj eksciis, ke li prosperis pro la bona sorto, kiun li gajnis de la serpento antaŭ ol li vundis lin. La farmisto poste petis al la serpento pardonon de sia malbona ago, kaj la serpento respondis, "Vi bedaŭras kion vi faris, sed vi ne atendu ke mi estos via fidela amiko ĝis ĉi tiu cikatro bonsanos. Ne eblas ke mi vere reamikiĝos al vi ĝis ĉiu penso pri tiu perfida hakilo eliris mian menson."
No Anonymous