Existing translations to Cwengaer

Translation Original Cwengaer Interlinear? Translator
All your demands
All your demands will be met.
Lhômelârh ês dolh ôrhà medàf.
Yes Anonymous
Cogito ergo sum
I think, therefore I am
Decwerh du on te du/Decwer ty on te ty.
Yes Anonymous
Farewell
bye $
Cwŷn lhutenefur
Yes Anonymous
Fight linguistic extinction!
Fight linguistic extinction. Invent a language!
Gwôrhêcw nge cwâr cwarhôn. Ten ôrhà c'hâr!
Yes Anonymous
From the Egyptian Book of the Dead
I am yesterday, today and tomorrow, and I have the power to be born a second time. I am the divine hidden soul who created the Gods and gives sepulchral meals to the denizens of the deep, the place of the dead, and heaven... Hail, lord of the shrine that stands in the centre of the earth. He is I and I am he!
Te du fohôl ô hôl ô 'eràn, ô te du fà fogw rhô sân ngonyl. Te du êlhôn ênâm 'erel éd tenen a êlhônàf, ô pelârh du gwon shag'had ta lhur c'hel, gwonàf ô cwed nôtan... Cwŷn cwy c'hŷshyn nŷlam êt nulan cwâ pat nâr. Te lhô su ô te du lhô!
No Anonymous
Greeting
hello $
Cwâ!
No Anonymous
Greeting
hello $
Cwâ!
No Anonymous
In Flanders fields
In Flanders fields the poppies blow Between the crosses, row on row, That mark our place; and in the sky The larks, still bravely singing, fly Scarce heard amid the guns below. We are the Dead. Short days ago We lived, felt dawn, saw sunset glow, Loved and were loved, and now we lie In Flanders fields. Take up our quarrel with the foe: To you from failing hands we throw The torch; be yours to hold it high. If ye break faith with us who die We shall not sleep, though poppies grow In Flanders fields.
Cwâ Fàlader bôlyraf, tengec'harh a fôc'hed, Erac'hôn pylhànàf âdàf, cwâ c'helamaff, Ffemocw âdàf ês nôtan. Cwy cwed, Fferate shengec'hyrh cwegwôsha etaff ffâle, Anârâm âdànàf gwê gwôtyg'honàf. Te ês g'honàf. Gwuf ffârh gwôlhàf, Tenelh ês, tepârhôn a g'hôl, tengâm a g'hôlurad. Terŷn ês, Terŷn a hês, ô tyn ês gwê hugwô cwâ Fàlader bôlyraf. Cwâne ôrhà du nec'hylh ffa ânylhonàf. Tàd ês 'ecwad tylh fonal rataff, ta ôrhà! Te ât ffa ôrhà pen râlh ât nâl. Gwàn rhà mocw dô ês ed tegwarhôn, O lhôngon ês, o tengec'harh a fôc'hed, cwâ Fàlader bôlyraf.
Yes Anonymous
On Tradition
Tradition is the old corrupting the young to please the dead.
Te et ten lŷshâf fôlyn tyl ashâ pen ten âdàf ler tyl teg'honàf cwâ mocw ngŷn.
Yes Anonymous
Pity
Let him be pitied, who thinks there is only one way to make a language.
Ffengefferh ôrhaf a het tenecwerh ulhaf et te tydolh dàr dôff c'hâr shen.
Yes Anonymous
The Rain Song
The Rain Song It is raining in the night in the desert It is raining My soul is peaceful. The raindrops are falling in the daytime on the leaves The raindrops are falling My heart lifts. The time of rain has come For a time in the mountains The time of rain has come My soul rejoices.
Cwec'han ngec'hyr Tengec'han Cwy shân, gwê rêlôf, Tengec'han, Temetan a 'erel. Telhufocw cwangânâr, gwu g'hôl, cwe ranyl. Telhufocw cwangânâr, Tenged du rân. Tebocw cwec'han pôfan cwŷr ffôfan cwe nylôff, Tebocw cwec'han pôfan Te du perel ler.
Yes Anonymous
You keep using that word...
You keep using that word. I do not think it means what you think it means.
Tengôd rhà mocw âd. Anârh âd ed tecwerh rhà gwulh su.
Yes Anonymous
CIV IV: Order 0
As you wish.
Êrô rhà mad.
Yes Anonymous
CIV IV: Select 2
Tell me what to do.
Cwârh êt cwyn tenâr dàs. (Masc.) Cwârh êt cwyn tenâr tash. (Fem.)
No Anonymous
Emma
Emma
Ema
No Anonymous
Jacob
Jacob
Sàcwob
No Anonymous
James
James
Sàmes
No Anonymous
Leon
Leon
lhên
No Anonymous
Mary
Mary
Marâ
No Anonymous
Mia
Mia
Mŷha
No Anonymous
Oliver
Oliver
Olyferh
No Anonymous
Olivia
Olivia
Ylyfyha
No Anonymous
1HGT: want
I want to give it to her.
Mat ty (Mad du) pelârh ty (pelâr du) âdà tal.
Yes Anonymous