Fauxlosophe 3

Username:Fauxlosophe
Link:/people/597/
Joined: 2013-05-03 03:56 UTC
Languages added:
Manager for:

Translations (40)

All your demands Cwengaer Lhômelârh ês dolh ôrhà medàf.
All your demands Fayn Lé té dhír tol re ba meda.
Cogito ergo sum Cwengaer Decwerh du on te du/Decwer ty on te ty.
Cogito ergo sum Fayn On décér me di, té me di.
Farewell Cwengaer Cwŷn lhutenefur
Farewell Irish slán
Fight linguistic extinction! Cwengaer Gwôrhêcw nge cwâr cwarhôn. Ten ôrhà c'hâr!
Fight linguistic extinction! Fayn Gar nér gír óran. Dén en gír!
From the Egyptian Book of the Dead Cwengaer Te du fohôl ô hôl ô 'eràn, ô te du fà fogw rhô sân ngonyl. Te du êlhôn ênâm 'erel éd tenen a êlhônàf, ô pelârh du gwon shag'had ta lhur c'hel, gwonàf ô cwed nôtan... Cwŷn cwy c'hŷshyn nŷlam êt nulan cwâ pat nâr. Te lhô su ô te du lhô!
Greeting Cwengaer Cwâ!
Greeting Fayn $, bér cór re.
Greeting Irish dia duit
In Flanders fields Cwengaer Cwâ Fàlader bôlyraf, tengec'harh a fôc'hed, Erac'hôn pylhànàf âdàf, cwâ c'helamaff, Ffemocw âdàf ês nôtan. Cwy cwed, Fferate shengec'hyrh cwegwôsha etaff ffâle, Anârâm âdànàf gwê gwôtyg'honàf. Te ês g'honàf. Gwuf ffârh gwôlhàf, Tenelh ês, tepârhôn a g'hôl, tengâm a g'hôlurad. Terŷn ês, Terŷn a hês, ô tyn ês gwê hugwô cwâ Fàlader bôlyraf. Cwâne ôrhà du nec'hylh ffa ânylhonàf. Tàd ês 'ecwad tylh fonal rataff, ta ôrhà! Te ât ffa ôrhà pen râlh ât nâl. Gwàn rhà mocw dô ês ed tegwarhôn, O lhôngon ês, o tengec'harh a fôc'hed, cwâ Fàlader bôlyraf.
In Flanders fields Fayn Té ghécher me badhégéd cu Fulaner ba palír, Tonúr gon philána ét fémoc dí ba adena cu gatín cébh gatín. An cu céd, Gécir ghaloca ét féreté fhílé, Balin írím ce ralat chótilichona, Té dí cu ghona. On cobh lóren ghala, Dél me dí, fíran bhoghal, cím lóghal ba fégon, rún na té rún. An cu bhoci, din me dí, cu Fulaner ba palír. Lé gar dí ba ógil bhe ínilona. On dat fédhoc del ré do ónel reta me dí; Tel té ré ba ít pon gar ít ce níl. In gar cún do dí ét té din me re, Lé gon me dí cu badhégéd ét té ghécher cu Fulaner ba palír
On Tradition Cwengaer Te et ten lŷshâf fôlyn tyl ashâ pen ten âdàf ler tyl teg'honàf cwâ mocw ngŷn.
Pity Cwengaer Ffengefferh ôrhaf a het tenecwerh ulhaf et te tydolh dàr dôff c'hâr shen.
Pity Fayn Tel té letan bhél cór lo égal décér ét té én éd dén ghír.
The Rain Song Cwengaer Cwec'han ngec'hyr Tengec'han Cwy shân, gwê rêlôf, Tengec'han, Temetan a 'erel. Telhufocw cwangânâr, gwu g'hôl, cwe ranyl. Telhufocw cwangânâr, Tenged du rân. Tebocw cwec'han pôfan cwŷr ffôfan cwe nylôff, Tebocw cwec'han pôfan Te du perel ler.
The Rain Song Fayn Cégen ba Gécír Té thé cégen, ce dín, cór rulabh. On té thé cégen, té béden cór di ba férél. Té lóbhoc me ígena, ce ghal, cór arenila. On té lóbhoc me ígena, lé níl me di ba meda. Té bhoc me cégen ba fabhen, cu bhocí cór nílabh. On té bhoc me cégen ba fabhen, té fén cu di ba férén.
The Tower of Babel Fayn 1. Bhé én ghír na cun mhóca me tol ír cu bhocá. 2. On bhé té bhoc anan dó ló, bhé bhoc me palir ír cu Chinar cór ló, bhé thé íc ce ló. 3. On bhé ghír me ló cór ló; “Bhoc. On tel dén tolic me dí, bér fhér ló me dí.” An bhé pilán pon tolic ce ló. 4. On bhé ghír ítá me ló; “Bhoc. Tel dhén labhen me dí. Tel dén malun ét ífan ced me ít ba níl me dí. In tel dhén én fhémoc pon dí, lé thé tol íra ba dem alona me ló.” 5. On bhoc lór me Úlan pon cím labhen na malun ét té dhén me Adem ba ína. 6. On bhé ghír ítá me Úlan, “Cím. On té én ghél me ló, bhé én ghír cór ló, té ét lé dhír ditol bhoc én chon ít me ló. En én cíder tel ghar ló dó ló ba med. 7. Bhoc. Lé lór me dí. In chuc ló ba gír chím me dí, tel dén chím del ló me ló.” 8. In bhé lúr ló me Úlan cór tol ír, tel dén labhen me ló." 9. On bhé chuc ló ba gír chím me Úlan, bhé dén lé ló me Úlan cór lúr tol ír , bhé fémoc Babel cór labhen ít.
You keep using that word... Cwengaer Tengôd rhà mocw âd. Anârh âd ed tecwerh rhà gwulh su.
You keep using that word... Fayn Té ghír moc ít me re. En gír ít ét décér gír me re tén di.
CIV IV: Order 0 Cwengaer Êrô rhà mad.
CIV IV: Select 2 Cwengaer Cwârh êt cwyn tenâr dàs. (Masc.) Cwârh êt cwyn tenâr tash. (Fem.)
Emma Cwengaer Ema
Emma Fayn Emá
Jacob Cwengaer Sàcwob
Jacob Fayn Dhacob
James Cwengaer Sàmes
James Fayn Dhamus
Leon Cwengaer lhên
Leon Fayn Léthon
Mary Cwengaer Marâ
Mary Fayn Maré
Mia Cwengaer Mŷha
Mia Fayn Mífha
Oliver Cwengaer Olyferh
Oliver Fayn Olíbher
Olivia Cwengaer Ylyfyha
Olivia Fayn Olíbhífha

Badges (3)