kaleissin 6

Username:kaleissin
Link:/people/2/
Homepage: http://taliesin.nvg.org/
Country: Norway
Joined: 2008-05-12 22:25 UTC
Languages added:
Manager for:

Translations (17)

Cogito ergo sum Taruven ār thana
Fiat Lingua! Taruven vauveŋ
Grandfather and the Dragon Taruven kaìrfaì a gvaìr kaìrfaìdudžall; īru džinra eìšany ī xuaìš rūkh; raellia aò ī xu hruš; syellia aò ī xu lēkh; žūarrinn vaeren a kaìrfaì šthaëlann īel hsyardris džin xu khyš; khāon; tahaon; brenon; a tiron īruel khyšeles tšahra geàlarreið gaìnruið eìšaiðes
Greeting Esperanto Saluton
Greeting Klingon nuqneH
Greeting Taruven sažu
Greeting Testarossa testa $ rossa
Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights Testarossa All peeps be free'n stuff and should be nice to each other.
Genesis 11:1 Taruven eìša ra þa uven a þa uleìne
Genesis 11:2 Taruven tsar yn džinra lyèhsvu leševa šaỳamrues šinariaeres aò letšēras ryes
Genesis 11:5 Taruven aò jahel xušvuašra letšahra gaìn-taniaòið þyóryra terraaìna talið
CIV IV: Select 8 Taruven ēisaþ segirram
#13: The Missed Bus Relay Taruven sāel leì llaì duaþ Malero-jï-kīr. hrōim īes marru. ī yéraseð yéllagalru reil mānti mānðe raelliaru saònes. sella Malero sin-vuh fear ätšaða tiraþ, aò ī naàm. sïtūgal gunu yšoŋ-vuhaþ, aò duaþel kannyn ī xve. harra-vuh ī ëše sen sïtūaþ, aò keìn seneì skaronin. īel tšah rīvyšenn tireðið. aga-vuh ī taheì tiraþ. rīvyšenn sažu kīron īaþ. īes marru. tri tir džin saònaþ.
#14: Wedding Taruven rahavuh rūnaìš ÿragal šehūš ry liaq syéonnaþ vamenegehūš oaþ ry duaþ-jï-syées ÿduaþ menegehūš oaþ ry kiaþ-jï-syées aò duaþ uleìne: sā þann Jehan ī þann Maran jilguì fa rahatsa fa hfar utarha sā teìgeár Maran jilguìaš xageár aò kiaþ uleìnevoþa: sā þann Maran ī þann Jehan jilguì fa rahatsa fa hfar utarha sā teìgeár Jehan jilguìaš xageár rūnris oah raha sriša uhūš oah þyó hūš ÿraes syégalru, fa sella džinhūš ÿgīlra, faes khaòymru hūš ÿjyárrara, thann džin vy restal ëypharhūš ÿbarzadžira, vyes tšalanru hūš ÿōra, sanes khaòymru hūš ÿfalra, ëxahūš ÿsïaòyra, tires pen khaòymru hūš ÿveìgra, faið rītheìnhūš ÿrama, fa tyalaþ seghūš ÿraven, ysyé daaþen seghūš fa džinhūš tares yrahafaeì dui teì kiið kii teì duið fa seghhūš tyalaþ jilguì, jilaq, ea
#9: Borromean Relay Taruven hrôdha ryca, malaxan aen rydu sella sohan yó maìdaru mânða. tav tav tav. soel âr hrôel kann ys. aò Hetuel âr hrôel vru egiemanagið. uleìneta: tsar cillaen saha a uleìne, tsar mar cvåìiel xvuac uesen marðe sajuruen, vacyévkeì a vacevahux
Jacob Taruven šeìkhep džeìkhebh džeìkhep
Mary Taruven maran meren mereji

Badges (23)