garyberlin981 2

Username:garyberlin981
Link:/people/1002/
Joined: 2018-09-03 06:18 UTC
Languages added:
Manager for:

Translations (9)

All your demands Mila υυɾ:ω-ɷ:ɷɾɾ:ω-ɔιć-ι:ιυɾ:v:ʌ
Berlitzism Mila υ:ʌ-nov:ω-vɔɔ́ ʌ:ɔ υɔυ:ω-ιιɾ́
Bottle-washing Mila cυc:ω-ʌ:ιɾc-nnɾ:ω-ɾɾ́ɔ-cυc:ɔ
Cogito ergo sum Mila ύωɾ ω:coo:ʌ-ɾ́ɾɾ
Colorless green dreams Mila noo:ɔ:ω-nvɔ:ω:υ-ιωɷ:n-ooó:ɾ-ɷ:ɔʌι:ω-ʌ:ιυι
Colorless green ideas Mila noo:ɔ:ω-nvɔ:ω:υ-vvɔ:ω-υωɾ:n-ooó:ɾ-ɷ:ɔʌι:ω-ʌ:ιυι
Farewell Mila ω:-oιc:ω-ɾnʌ́
Fiat Lingua! Mila ɷʌυ:n-oóo-ɾɾɾ
Greeting Mila ύυɾ-ʌ:ɾʌω (alit idina/latina)

Badges (2)